-Allt för din bastu!

Att planera och bygga en bastu

Ventilation för bastu

En väl fungerande ventilation är avgörande för bastuns uppvärmning och livslängd både gällande bastuaggregat och bastuns inredning.
Bristfällig ventilation i bastun kan innebära att luftgenomströmningen inuti aggregatet nästan blir obefintlig och att värmen inte kommer ut i bastun på rätt sätt. Följden av detta blir en kraftigt förlängd uppvärmningstid och i vissa fall når man inte önskad badtemperatur.

Genom rätt ventilation och värmefördelning kan temperaturen i taket komma att sänkas med ca 20 °C, då erhåller man nästan samma temperatur vid taket som vid den övre laven. Det spar både energi och minskar slitaget på bastuns väggar och tak.

Eftersom man får en bättre värmefördelning bidrar det till att temperaturen nära golvet stiger något så att du slipper få kalla fötter men fortfarande behåller en behaglig temperaturskillnad mellan lavenivåerna.

Det finns två sätt att ventilera den eluppvärmda bastun. Det första är med självdrag och det andra är med en mekanisk frånluftsfläkt. I privat miljö fungerar båda alternativen men i offentlig miljö är mekanisk frånluft att föredra.

Skillnaden mellan de två olika principerna är att vid mekanisk ventilation sitter det en frånluftsfläkt som suger ut luften och skapar ett undertryck.
Vid självdragsprincipen sker luftväxlingen genom att den kraftigt uppåtstigande varmluften skapar ett undertryck vid golvet där den svala luften kommer in.

Ventilation med självdrag – elektriska bastuaggregat

Vid ventilation med självdrag är det viktigt att frånluften cirkulerar i samma utrymme som den inkommande luften i bastun. Att sätta till- eller frånluft i en yttervägg är ej att rekommendera med självdragsprincipen. Till- och frånluften bör placeras diagonalt, så långt bort från varandra som möjligt.

Tilluften sker under, bredvid eller strax intill bastuaggregatet. En 20-50 mm springa under dörren fungerar till exempel som tilluft om aggregatet står strax intill.

Frånluften placeras ca 500-600 mm från golvet i motstående hörn från tilluften. Detta ger en jämnare värmefördelning och en mer kostnadseffektiv uppvärmning. Läs manualen för respektive modell för mer information.

Självdrag

Mekanisk frånluft

Ventilation med mekanisk frånluft – elektriska bastuaggregat

Mekanisk frånluft enligt nedan beskriven princip är det mest energieffektiva att ventilera sin bastu på.

Med mekanisk frånluft behöver inte till- och frånluften tas från samma utrymme. Här kan du ta in luft från ena rummet och släppa ut den i ett annat rum eller direkt ut genom en yttervägg.

Vid mekanisk ventilation tar man in luften högt upp på väggen eller i taket med nollflöde, minst 500 mm ovanför aggregatets övre kant. Den svala inkommande luften blandas med aggregatets varma uppåtstigande luft. Viktigt är dock att se till att tilluften inte är riktad direkt mot temperaturgivaren som placeras i anslutning till aggregatet.

Frånluftsfläkten placeras ca 200 mm från bastuns golv så långt bort från aggregatet som möjligt.

Se till att fläkten är reglerbar, tillexempel genom varvtalsstyrning.
Läs manualen för respektive modell för mer information.

Ventilation - vedeldat

Till vedeldade ugnar kan man även här använda sig av både självdrag och mekanisk ventilation.

Vid självdrag vill man få in tilluften i botten på aggregatet, den kan ledas in i golvet eller långt ner mot golvet. Den främsta frånluften dras ut genom skorstenen men en torkningsventil placeras högt upp på väggen så långt ifrån aggregatet som möjligt.

Vid mekanisk ventilation vill man få in tilluften ca 500 mm ovanför aggregatets övre kant. Frånluftsfläkten placeras nära golvet, tillexempel under lavarna så långt från aggregatet som möjligt. Även här vill man kunna reglera hastigheten på fläkten genom tillexempel varvtalsstyrning.

Här kan du söka bland artiklar och sidor som finns på exacta-sweden.com