Vår policy

Vi skall vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens krav och önskemål. Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.

Vi ska hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder med målet att uppnå gemensamt värdeskapande.
Värdet på produkter och tjänster
Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra produkter genom produktutveckling, kvalitetssäkring och ett rationellt, kostnadseffektivt arbetssätt lönsamt för kunden och oss. Vi ska leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet.

Ansvaret för kvalitetsarbetet
Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare skall känna ett högt kvalitetsansvar.
Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

Leveranskvalitet
Vi ska leverera rätt produkt i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Information
Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder. Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.

Trygga tjänster och produkter
Våra tjänster och produkter ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar och förordningar. I vårt dagliga arbete ska miljö och etik beaktas.

Engagerade medarbetare
Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje anställd.
Alla har ansvar för att reagera på fel och brister. Ledarna ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.

Totalkvalitet
De mänskliga resurserna är företagets största tillgång och nyckeln till totalkvalitet.

Mål:
Att ständigt vara lyhörd och intresserad av att förbättra vår Kvalitetspolicy.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder