Vår policy

Vi ska långsiktigt utvecklas utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv. Detta bl a genom att vi erbjuder produkter och tjänster som anpassas till och utförs med optimal säkerhet för människa och miljö.

Varje förändring i produkt eller tjänst skall vägas mot konsekvensen för miljön. Det miljömässiga hållbarhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet.
Vi ska öka de anställdas miljömedvetenhet och kunskap om vårt miljöarbete samt uppmuntra dem att respektera miljön och finna arbetsmetoder som minimerar verksamhetens miljöpåverkan.

Vi ska arbeta med att minska störningar på miljön från verksamhet och produkter, bland annat genom att öka nyttiggörandet av råvaror och energi, alltifrån bilar till framställning av preparat, samt minska mängden avfall.

Vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med tillämplig lagstiftning samt övriga föreskrifter och krav som vi berörs av.
Samarbeta med myndigheter, kunder och leverantörer för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan.

Utnyttja det mest miljöeffektiva transportalternativet vid transport av våra produkter.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder